header.jpg

PSN-projecten

Heide1Het Agentschap voor Natuur en Bos kent 'Projectsubsidies Natuur' (PSN) toe aan projecten die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen. Ook wij zetten deze subsidies in het Dijleland in. We geven graag een overzicht van onze lopende PSN-projecten.

 

2017-2020 ISN Heideherstel Koninklijke schenking Tervuren

RLD zal in Tervuren binnen speciale beschermingszone ‘Zoniënwoud’ een project uitvoeren dat vooral focust op realisatie van habitat 4030 (droge heide) door omvorming van naaldhoutbestand naar heide. Hiermee geeft het project mee invulling aan de prioritaire inspanning uit het S-IHD rapport ‘ontwikkelen van kernzones met een gevarieerde mix van droog heischraal grasland, heide en eikenberkenbos’. Voor dit project werd een subsidie toegekend van €31.698,80. In 2018 werden de bomen verkocht door de Koninklijke Schenking, in 2019 werden ze gekapt. Vervolgens kan de heideherstel echt van start gaan.

2017-2020 ISN Groeve Blaivie, Overijse

In Overijse zal RLD vzw vlakbij speciale beschermingszone Zoniënwoud in groeve Blaivie een project realiseren dat bijdraagt tot de instandhoudingsdoelstellingen voor Vroedmeesterpad en Vliegend Hert. De groeve is in eigendom van de gemeente, en ligt pal naast een plek met een (vermoedelijk recent uitgestorven) relictpopulatie van Vroedmeesterpad (privetuin). De inrichtingswerken betreffen het creëren van een open warme zone door het kappen van bijna 2ha opslag en het omheinen van de site in functie van de begrazing en om recreanten en verstoring buiten te houden. Het opruimen van de site zelf zit buiten ISN context en betreft het verwijderen van een aantal autowrakken en allerlei stockagemateriaal waarvoor de site als dusdanig gebruikt werd. Een beheerplan wordt na inrichting opgemaakt of toegevoegd aan bestaand beheerplan Zonienwoud. Voor dit project werd een subsidie toegekend van €18.808,62. Kap en omheining werken zijn gepland om in voorjaar 2020 te starten.

2017-2020 ISN Inrichten van vleermuisverblijfplaatsen in het Dijleland

In Boortmeerbeek en Haacht zal RLD een bunker en een kerkzolder geschikt maken als winterverblijfplaats voor diverse soorten vleermuizen. Om een goede stabiele binnentemperatuur te behouden zal de bunker afgesloten worden met een sas met twee deuren waarin invliegopeningen aangebracht worden. Het aanbod aan holten en spleten wordt verhoogd door onder andere het aanbrengen van onregelmatig uitgevoerd metselwerk, waarbij niet alle voegen met mortel worden opgevuld en eventueel tussen het plafond en de muur een opening van ongeveer twee centimeter wordt gelaten. Ook het aanbrengen van houten planken of vleermuiskasten zullen voor de nodige wegkruipmogelijkheden zorgen. Voor de zolder worden invliegopeningen en verduistering voorzien. Ook hier worden microverblijfplaatsen voorzien die gedurende het ganse voortplantingsseizoen een stabielere temperatuur bieden. Voor dit project werd een subsidie toegekend van €4.191,10. In 2018 werd de bunker volledig ingericht, de kerkzolder van Hever werd in  2019 voorzien van 2 invliegopeningen.

2017-2020 ISN Poelen voor vroedmeesterpad, Huldenberg

RLD plant in Huldenberg op private gronden de aanleg van 2 poelen op percelen van particulieren, met het oog op leefgebied voor vroedmeesterpad. Beide eigenaars van de privetuinen konden door sensibilisatie in de buurt van de huidige populaties warm gemaakt worden om zelf ook actie te ondernemen en zijn daarom bereid om in hun tuin een poel specifiek te beheren voor Vroedmeesterpad. Beide poelen zullen worden uitgegraven met een oppervlakte van ongeveer 10m², waarbij ook de nodige randvoorzieningen getroffen worden zoals plaatsen vilt en EPDM-folie, installatie van een aflaatsysteem, het plaatsen van silexstenen 2m³, het inzaaien van een talud. De maatregelen werden afgestemd met het in opmaak zijnde soortbeschermingsprogramma vroedmeesterpad. Een beheerplan zal na inrichting ook worden opgesteld. Voor dit project werd een subsidie toegekend van €7.056,72. Uitvoering voorzien in 2020.

2017-2020 PSN Amfibietunnel Tervuren

Het project bestaat uit het plaatsen van een amfibietunnel en bijhorende geleidingswanden langs de binnenbocht van de Tervuursesteenweg te Tervuren en dit aansluitend op de reeds aanwezige amfibie-infrastructuur. Voor dit project werd een subsidie toegekend van €58.902,80. Uitvoering tijdens paasverlof of groot verlof in 2020.

2019-2022 Vleermuisvriendelijke inrichtingen aan het Zoet Water, Oud-Heverlee

We beogen in het ‘Zoet Water’ te Oud-Heverlee een vleermuisvriendelijke renovatie en inrichting van een oude boswachterswoning. Het perceel wordt omringd door het VEN-gebied ‘Het Meerdaalwoud’ en de SBZ-Habitatrichtlijn BE2400011 ‘Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden’. Bij de renovatie van de voormalige boswachterswoning ‘De Fonteyn’ zal een deel van de zolder ingericht worden als zomerverblijfplaats en zal de kelder ingericht worden als winterverblijfplaats. Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 10.746,75.

2019-2022 Opwaardering van de site van het Papiermoleken, Bierbeek

In Bierbeek gaat RLD op de verwaarloosde site van het ‘Papiermoleken’ een vijver, een boomgaard, een boszone, een ruigtezone en het Molenhuis aanpakken en opwaarderen. De percelen liggen binnen speciale beschermingszone BE2400012 ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’. De vijver zal vernatuurlijkt worden door slibruiming, het afschuinen van de oevers, de aanleg van een plasdraszone, het behoud van een paaiplaats, het openmaken van de oevers door het kappen van bomen en het verwijderen van dode bomen uit de vijver. In het Molenhuis zal als onderdeel van een dakrenovatie een vleermuizenzolder worden ingericht. In de boszone zullen Japanse duizendknoop en Robinia worden verwijderd. In de boomgaard en de ruigtezone zal gemaaid worden met afvoer. In de ruigtezone zal er ook opslag worden verwijderd en een bosrand worden gecreëerd. De doelhabitats zijn 3150 ‘Voedselrijke, gebufferde wateren met rijke waterplantvegetatie’, 6430 ‘Voedselrijke, soortenrijke ruigtes langs waterlopen en boszomen’, 6510 ‘Glanshaver- en Grote vossenstaartgraslanden‘, 91E0 ‘Valleibossen, Elzenbroekbossen en zachthoutooibossen’.Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 73.111,46.

2019-2022 Vroedmeesterpad Hof ten Bosch, Huldenberg

In Huldenberg zal Regionaal Landschap Dijleland samen met een landbouwer poelen en landhabitat voor de vroedmeesterpad herstellen. Om de achteruitgang van de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) op de site van Hof ten Bosch en Ganspoel, door de degradatie van de poelen en het landhabitat, tegen te gaan, zullen de bestaande poelen geruimd worden. Hierna worden deze uitgerasterd om bemesting en oeverbeschadiging door vee te voorkomen. Daarnaast wordt er een bufferpoel aangelegd om de instroom van regenwater naar de historische poel te controleren en om erosie en verlanding tegen te gaan. Verder worden er betonnen voortplantingsbakken en een wadi, ingekleed met stenen stapelmuren, en een alternatief veedrinksysteem voorzien. Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 14.407,52

2019-2022 Kamsalamander Scharent, Haacht

In Haacht zal Regionaal Landschap Dijleland een poel opwaarderen ten behoeve van kamsalamander. Een oude zandwinningsput wordt daartoe omgevormd tot kwaliteitsvol leefgebied door afvissen, droogleggen, slibruiming, herprofilering van de oevers en het openmaken van de zuidkant door hakhoutbeheer. Voor dit project werd een subsidie toegekend van € 9.116,18.